logoS


Terminy przyjęć na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze w 2023 roku

Turnus Data przyjęcia Dzień tygodnia Data wypisu Dzien tygodnia Ilośc dni
           
- 1 - 02.01.2023 Poniedziałek 21.01.2023 Sobota 19
- 2 - 23.01.2023 Poniedziałek 11.02.2023 Sobota 19
- 3 - 13.02.2023 Poniedziałek 26.02.2023 Niedziela 13
- 4 - 28.02.2023 Wtorek 18.03.2023 Sobota 18
- 5 - 20.03.2023 Poniedziałek 06.04.2023 Czwartek 17
- 6 - 11.04.2023 Wtorek 29.04.2023 Sobota 18
- 7 - 08.05.2023 Poniedziałek 27.05.2023 Sobota 19
- 8 - 29.05.2023 Poniedziałek 17.06.2023 Sobota 19
- 9 - 19.06.2023 Poniedziałek 08.07.2023 Sobota 19
- 10 - 10.07.2023 Poniedziałek 29.07.2023 Sobota 19
- 11 - 31.07.2023 Poniedziałek 19.08.2023 Sobota 19
- 12 - 21.08.2023 Poniedziałek 09.09.2023 Sobota 19
- 13 - 11.09.2023 Poniedziałek 30.09.2023 Sobota 19
- 14 - 02.10.2023 Poniedziałek 21.10.2023 Sobota 19
- 15 - 23.10.2023 Poniedziałek 10.11.2023 Sobota 18
- 16 - 13.11.2023 Poniedziałek 02.12.2023 Sobota 19
- 17 - 04.12.2023 Poniedziałek 22.12.2023 Piątek 18

Strona szkoły

Organizacja nauki i pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

Podczas pobytu w  Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze "dzieci w wieku szkolnym objęte są nauczaniem oraz specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi.

Szkoła i Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych wchodzą w skład  Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (www.zss.skoczow.pl), ul. Mickiewicza 12.

Podstawa prawna:

art. 3, pkt 1a, lit.b i art.71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U.2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami )

oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r., w sprawie organizacji kształcenia oraz warunkówi form realizowania specjalnych działań opiekuńczo wychowawczychw przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.