logoS


Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów/wychowanków przebywających czasowo na leczeniu

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Bucze w Górkach Wielkich

Procedury postepowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie szkoły przyszpitalnej w Górkach Wielkich

 Na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
    i placówkach
  • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
    1 września 2020 r.
  • Procedury zapobiegania zakażeniu koronawirusem Sars-Cov-2 Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym Bucze z dnia 12 maja 2020 r.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1 z dnia 04.09.2020r.

 Procedury postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

na terenie szkoły szpitalnej oraz podczas zajęć lekcyjnych i wychowawczych

 

1. Pacjenci przyjmowani na leczenie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Bucze Sp. z o.o.      w Górkach Wielkich stają się jednocześnie uczniami/wychowankami oddziałów szkolnych  i pozalekcyjnych zajęć wychowawczych wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych  w Skoczowie.

2. Zgodnie z procedurami podmiotu leczniczego uczeń/wychowanek po uzyskaniu negatywnego wyniku badań w kierunku obecności wirusa SARS-COV 2 zostaje wpisany na listę uczniów/wychowanków szkoły.

3. Godziny oraz zasady pracy szkoły i zajęć pozalekcyjnych ustalane są turnusowo   z kierownictwem służby zdrowia ośrodka oraz każdorazowo, gdy zachodzi konieczność zmian.

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w budynku szpitalika oraz budynku głównym. Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w ośrodku zasad  poruszania się  w wyznaczonych strefach.

5. W szkole obowiązuje tradycyjna forma kształcenia. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może zmienić tryb nauki.

6. Każdy pedagog zobowiązany jest do działań edukacyjnych w zakresie szerzenia profilaktyki antywirusowej.

7. Uczniowie/wychowankowie są informowani o obowiązujących w placówce procedurach dotyczących profilaktyki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

8. Każda grupa uczniów/wychowanków przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

9. Sale, w których przebywają uczniowie są systematycznie dezynfekowane i wietrzone.

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk. Nauczyciele oraz wychowawcy są zobowiązani do nadzoru nad częstym i prawidłowym myciem rąk przez dzieci.

11. Kadra pedagogiczna stosuje się do aktualnych zasad Głównego Inspektoratu Sanitarnego  w zakresie utrzymania dystansu społecznego.

12.  Zaleca się pobyt  uczniów/wychowanków na świeżym powietrzu, na terenie ośrodka. Każde wyjście poza teren placówki konsultowane jest każdorazowo z dyżurującym lekarzem  i pielęgniarką epidemiologiczną.

13. Wszyscy pracownicy obowiązkowo przestrzegają ogólnie obowiązujących zasad oraz zachowują wzmożoną ostrożność w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa.

14. Pracownicy, u których występują objawy grypopodobne nie powinni przebywać na terenie placówki.

15. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy pracownicy obowiązkowo dokonują kontroli dokumentowanego pomiaru temperatury ciała oraz dezynfekcji rąk.

16. W celu ochrony sanitarnej nauczyciele zobowiązani  są do  używania maseczek/przyłbic,  a podczas dyżuru na jadalni - rękawiczek  jednorazowych. Zalecane jest również stosowanie odzieży zamiennej. Odzież  własna przechowywana jest w wyznaczonym miejscu.

17. Każdy nauczyciel, który stwierdzi u ucznia/wychowanka jakiekolwiek pogorszenie stanu zdrowia, niezwłocznie kieruje dziecko do dyżurki pielęgniarskiej (budynek główny), telefonicznie powiadamia pielęgniarkę (budynek szpitalika).