logoS


loga

Nr postępowania 1/ZP/2022

 Nazwa postępowania: "Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o., postępowanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata   2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych"

Zamówienie zostanie udzielone w trybie podstawowym przetargu nieograniczonego – art. 132 i następne ustawy PZP.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

  1. Pakiet nr 1 Oprogramowanie – obejmujący dostawę, instalację, skonfigurowanie oraz wdrożenie oprogramowania wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia oprogramowanie oraz przeprowadzenie szkoleń;
  2. Pakiet nr 2 Dostawa urządzeń – obejmujący dostawę i skonfigurowanie infrastruktury wskazanej w załączniku nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia – opis infrastruktury sprzętu i oprogramowania COTS.

           UWAGA! Zmina terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert11 kwietnia 2022 r. do godz. 10.00.

           Strona prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/


 

 Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS040-101260-pl.pdf

12 do swz identyfikator postępowania .pdf

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert .pdf

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane zmiana terminu składania ofert.pdf


Informacja o unieważnieniu postępowania "Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o. pakiet nr  2