logoS


buczeHead buczeHead1 buczeHead10 buczeHead11 buczeHead2 buczeHead3 buczeHead4 buczeHead5 buczeHead6 buczeHead7 buczeHead8 buczeHead9

loga

Nazwa postępowania: "Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o. - Infrastruktura sprzętowa, postępowanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych"

Zamówienie zostanie udzielone w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Termin składania ofert14 lipca 2022 r. do godz. 10.00.

Strona prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/


 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


 Załączniki do pobrania ::

Ogłoszenie o zamówieniu w bzp

Identyfikator postępowania